شیمیایی عامری افتخار دارد با تیمی حرفه ایی در زمینه تهیه وتوزیع انواع مواد شیمیایی و انواع حلال ها و اسیدها صنعتی وبهداستی و آزمایشگاهی با تجربه سالیان دور در این ضمینه ها آماده همکاری با تمامی کارخانجات و تمامی مشاغلین فعال در این ضمینه همکاری های لازم را مبذول نمایید باعث افتخار است که ما میتوانیم کمکی در تامین انواع مواد و حلال های داشته باشیم

شیمیایی عامریانواع حلال

HOT

انواع حلال

اتانول

تومان0.00

انواع حلال

تولوئن

تومان0.00

انواع حلال

زایلن

تومان0.00

انواع حلال

آستون

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

ادتا2سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

ادتا4سدیم

تومان0.00
New

انواع مواد شیمیایی

استاریل الکل

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اسئتاریک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اسیداسکوربیک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اوره دارویی

انواع مواد شیمیایی

اوره صنعتی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اکسیدآلومینیوم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اکسید روی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

ایزو فتالیک اسید

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

براکس دکا

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

براکس پنتا

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

بنتونت آرایشی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

تیتانیوم دی اکساید

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

جی ام اس

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

زانتان گام

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

ستیل الکل

تومان0.00

مواد شیمیایی صنعتی

سدیم تری پلی فسفات

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سدیم ساخارین

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات آهن

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات روی

تومان0.00
New

انواع مواد شیمیایی

سولفات سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات نقره

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات پتاس

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سی ام سی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سیترات سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سیترات پتاس

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

قرص کلر

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

متابی سولفیت سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

نئوپنتیل گلایکل

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

نیترات روی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

نیترات نقره

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

هیدروکسید سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

پارافین

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

پتاس

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

پرمنگات پتاسیم

تومان0.00
شیمییایی عامری

انواع مواد شیمیایی

کربنات استرانسیوم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات منگنز

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات نیکل

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات پتاسیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات کلسیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کلر ژاپن

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کلر ایران

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کلریدآلومینیوم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کلرید آمونیوم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

گوارگام

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

بی سولفیت سدیم

تومان0.00

شیمیایی عامریمواد شیمیایی صنعتی

انواع مواد شیمیایی

ادتا2سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

ادتا4سدیم

تومان0.00
New

انواع مواد شیمیایی

استاریل الکل

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اسئتاریک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اسیداسکوربیک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اوره دارویی

انواع مواد شیمیایی

اوره صنعتی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اکسیدآلومینیوم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اکسید روی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

ایزو فتالیک اسید

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

براکس دکا

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

براکس پنتا

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

بنتونت آرایشی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

تیتانیوم دی اکساید

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

جی ام اس

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

زانتان گام

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

ستیل الکل

تومان0.00

مواد شیمیایی صنعتی

سدیم تری پلی فسفات

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سدیم ساخارین

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات آهن

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات روی

تومان0.00
New

انواع مواد شیمیایی

سولفات سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات نقره

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات پتاس

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سی ام سی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سیترات سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سیترات پتاس

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

قرص کلر

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

متابی سولفیت سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

نئوپنتیل گلایکل

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

نیترات روی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

نیترات نقره

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

هیدروکسید سدیم

تومان0.00
در انبار موجود نمی باشد

انواع مواد شیمیایی

هیدروکسید پتاس

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

پارافین

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

پتاس

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

پرمنگات پتاسیم

تومان0.00
شیمییایی عامری

انواع مواد شیمیایی

کربنات استرانسیوم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات منگنز

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات نیکل

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات پتاسیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات کلسیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کلر ژاپن

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کلر ایران

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کلریدآلومینیوم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کلرید آمونیوم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

گوارگام

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

بی سولفیت سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اسیداسکوربیک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اوره صنعتی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اکسید آهن

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اکسید روی

تومان0.00
در انبار موجود نمی باشد

انواع مواد شیمیایی

اکسید نیکل

تومان0.00
در انبار موجود نمی باشد

انواع مواد شیمیایی

اسیدبوریک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

بی سولفیت سدیم مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

تیتانیوم دی اکساید

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات نقره

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

سولفات نیکل

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

نیترات روی

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

نیترات نقره

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

هیدروکسید لیتیوم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات سدیم مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات منگنز مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات منیزیوم مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات پتاس مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات کلسیم مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کلریدآلومینیوم

تومان0.00
Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 1708559655961018